In december 2010 hebben alle zorglocaties van Zorgspectrum Het Zand het Gouden Keurmerk van Prezo ontvangen (scope intra- en extramuraal). Het Gouden Keurmerk focust zich op het totale kwaliteitssysteem van de organisatie en wordt toegekend door de stichting Perspekt, een onafhankelijke organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst. In september 2013 hebben alle zorglocaties (scope intramuraal) het Gouden Keurmerk behouden. Op de scope extramurale zorgverlening hebben Het Wooldhuis en De Berghorst het Gouden keurmerk behouden en Het Weijtendaal het Zilveren Keurmerk behaald.

 

Kwaliteitsmetingen

Om te bepalen in hoeverre er door zorgorganisaties Verantwoorde Zorg wordt geleverd, is elke zorginstelling in Nederland vanaf 2007 verplicht om iedere twee jaar een cliëntwaarderingsonderzoek uit te voeren. Daarnaast is iedere organisatie verplicht om jaarlijks een zorginhoudelijke meting te houden op indicatoren als decubitus, valincidenten en incontinentie. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek en de zorginhoudelijke meting worden door Zorgspectrum Het Zand gebruikt om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening continu te borgen en, indien nodig te verbeteren middels verbetertrajecten per zorglocatie. Wilt u meer informatie over de lopende verbetertrajecten? Klik hier.

 

Kwaliteitskader

 

Lerend netwerk

Zorgspectrum Het Zand heeft de ambitie een lerend netwerk te vormen met Zorggroep Raalte, Stichting Rosengaerde en de Baalderborg Groep. Gesprekken over de invulling van dit lerend netwerk met deze verpleeghuisorganisaties zijn in volle gang. Hierbij hebben alle deelnemende organisaties het vertrouwen uitgesproken gezamenlijk te komen tot een goed en effectieve samenwerking.

 

Doel van deze samenwerking is gezamenlijk te werken aan een continue verbetering van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die binnen de organisaties wordt geboden. Hierbij ligt de nadruk vooral op een dynamisch ontwikkelproces van samen leren en verbeteren.

De samenwerking met deze zorgorganisaties zal vorm gaan krijgen in het aantoonbaar samenwerken rondom het kwaliteitsplan, het kwaliteitsverslag en het uitvoeren van audits en intervisie. Ook het uitwisselen van kennis en vaardigheden maakt onderdeel uit van dit lerend netwerk.

 

Daarnaast werkt Zorgspectrum Het Zand nauw samen met andere zorgorganisaties en (zorg)professionals, gemeentes en scholen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

 

Personeelssamenstelling

Klik hier, voor onze personeelssamenstelling

 

Meer informatie

Omdat diverse organisaties zich bezig houden met kwaliteit van zorginstellingen, vindt u rechts onderaan de pagina’s een aantal linkjes waar u op kunt klikken.

kiesBeter : op deze website staat de kwaliteitskaart van alle zorginstellingen van Nederland en dus ook van alle locaties van Zorgspectrum Het Zand.

Perspekt : een organisatie die de kwaliteit van zorginstellingen toetst en keurmerken toekent op basis van de resultaten.

Actiz : de branche-organisatie van zorginstellingen waarvan Zorgspectrum Het Zand lid is.

CIZ : de organisatie waar u een indicatie kunt opvragen. Iedereen die zorg nodig heeft, en een zorgaanvraag doet bij Zorgspectrum Het Zand, heeft een indicatie nodig van het CIZ.